ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Stanovy OZPOCR

VI. zjazd Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

S T A N O V Y

Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

I. časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1

1. Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu (ďalej len „odborový zväz“) je dobrovoľným združením členov pôsobiacich najmä v oblasti obchodu a cestovného ruchu bez ohľadu na ich sociálne postavenie, národnosť, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie a rasu.
2. Odborový zväz združuje členov prostredníctvom odborovej základnej organizácie. Svoju činnosť rozvíja nezávisle od všetkých politických strán, hnutí, štátnych orgánov, zamestnávateľov a ich organizácií, občianskych združení a iniciatív v súlade s programovými cieľmi odborového zväzu, potrebami a záujmami členov. Základným princípom činnosti odborového zväzu je princíp odborárskej solidarity.
3. Vo svojej činnosti je organizačne, materiálne a finančne samostatný. Má právnu subjektivitu.
4. Hlavným poslaním odborového zväzu, jeho orgánov a organizácií je obhajoba a presadzovanie pracovných, sociálnych, ekonomických, mzdových a profesných záujmov členov a ochrana ich práv. Riadi sa zásadou sociálnodemokratickej orientácie odborového zväzu. Na zlepšenie materiálnych, sociálnych a ostatných potrieb členov využíva popri iných formách najmä kolektívne vyjednávanie.
5. Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu môže:
– uskutočňovať hospodársku a podnikateľskú činnosť sám, ako aj s inými fyzickými alebo právnickými osobami,
– rozvíjať medzinárodnú činnosť a solidaritu, ktorou sa usiluje o vytvorenie akčnej odborovej jednoty,
– vydávať zväzovú tlač,
– byť členom domácich odborových štruktúr a medzinárodných profesných a odborových združení.

II. časť
ČLENSTVO V ODBOROVOM ZVÄZE
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
Článok 2
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členom odborového zväzu môže byť:
a) zamestnanec, ktorý je na území Slovenskej republiky v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi v odvetví obchodu a cestovného ruchu (ďalej len „zamestnávateľ“) bez ohľadu na charakter podnikateľskej činnosti,
b) žiak alebo študent školy so zameraním na obchod alebo cestovný ruch, ak sa stotožňuje s programom a stanovami odborového zväzu a chce sa zúčastňovať na ich realizácii,
c) zárobkovo činná osoba, ktorá bola členom odborovej základnej organizácie pred začiatkom podnikania, pokiaľ nikoho nezamestnáva a podniká v oblasti obchodu a cestovného ruchu,
d) dôchodca, nezamestnaný, žena na materskej dovolenke, žena a muž na rodičovskej dovolenke,
e) bývalý člen odborovej základnej organizácie obchodu, ktorý sa zamestnal v inom odbore.
2. Člen nemôže byť súčasne členom iného odborového zväzu alebo inej odborovej základnej organizácie.
3. Členom odborového zväzu nemôže byť súkromný podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom a počas výkonu funkcie ten, kto je štatutárnym orgánom zamestnávateľa (podnikateľského subjektu) s právom uzatvárať kolektívnu zmluvu.
4. Členstvo vzniká prijatím za člena príslušným odborovým orgánom (členskou schôdzou, konferenciou, výborom odborovej základnej organizácie a pod.) na základe písomnej alebo ústnej žiadosti. Členstvo sa započítava odo dňa podania prihlášky.

Do doby členstva v odborovom zväze sa započítava doba:
a) predchádzajúceho členstva v prípadoch jeho prerušenia z dôvodu štúdia, materstva, starostlivosti o deti alebo iných rodinných príslušníkov,
b) členstva v inom odborovom zväze, ak ju člen preukáže.
5. Členstvo sa prerušuje tomu členovi, ktorý sa stane štatutárnym orgánom zamestnávateľa (podnikateľského subjektu) v zmysle ods. 3 tohto článku a toto obdobie sa nezapočítava do členstva v odboroch.
6. Členstvo zaniká:
a) vystúpením,
b) neplatením členských príspevkov v určenej výške po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov, ak bol člen na túto skutočnosť preukázateľne upozornený odborovou základnou organizáciou,
c) vylúčením člena za hrubé porušenie stanov a finančného poriadku odborového zväzu, rozhodnutím orgánov odborového zväzu a za správanie, ktoré nie je zlučiteľné s členstvom v odborovom zväze,
d) smrťou člena,
e) zlúčením alebo zánikom odborovej základnej organizácie alebo odborového zväzu,
f) členovi, ktorý sa stal zamestnávateľom.
7. Vylúčenie člena
a) O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza (konferencia) odborovej základnej organizácie alebo výbor odborovej základnej organizácie (ďalej výbor OZO), na ktoré musí byť člen riadne pozvaný, kde má právo obhajovať sa. Proti rozhodnutiu členskej schôdze (konferencie) alebo výboru OZO o vylúčení má člen právo odvolať sa do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia členskej schôdze (konferencie) alebo výboru OZO na vyšší odborový orgán. Dňom zániku členstva zanikajú všetky členské práva a povinnosti. Člen, ktorého členstvo v odborovom zväze zaniklo, nemá právo na podiel na majetku odborovej základnej organizácie, ani odborového zväzu.
b) Vylúčený člen môže po náprave svojho previnenia, na základe ktorého bol vylúčený, požiadať znovu o prijatie za člena odborového zväzu opätovným podaním prihlášky, pričom sa mu predchádzajúce členstvo započítava.

Článok 3
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Členovia odborového zväzu sú si rovní, majú rovnaké práva a povinnosti.
1. Člen má právo najmä:
a) slobodne a demokraticky vyjadrovať svoje názory,
b) voliť a byť volený do orgánov v odborovom zväze, pričom volený môže byť iba člen, ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
c) na obhajobu a ochranu pracovných, mzdových a sociálnych práv vrátane práva na štrajk pri rešpektovaní príslušných všeobecne platných právnych predpisov a vnútrozväzových predpisov,
d) na podporu pri štrajkoch podľa zásad štrajkovej činnosti odborového zväzu,
e) na pomoc pri uplatňovaní práva na prácu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
f) na bezplatnú právnu pomoc a ochranu nárokov vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov, najmä v oblasti pracovného práva, odmeňovania, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa poriadku právnej pomoci odborového zväzu,
g) byť informovaný o všetkých zásadných otázkach, ktoré odborová základná organizácia a odborový zväz riešia a vyjadrovať sa k nim,
h) na ochranu pri výkone odborovej funkcie i po skončení funkčného obdobia v súlade so Zákonníkom práce,
i) zúčastňovať sa na tvorbe a uskutočňovaní politiky odborovej základnej organizácie, odborového zväzu, jeho programu, uznesení a právnych predpisov.
j) kritizovať odborového funkcionára a ktorýkoľvek odborový orgán, obracať sa so svojimi námetmi a pripomienkami, dotazmi a odvolaniami na odborovú základnú organizáciu alebo orgány odborového zväzu a vyžadovať ich riešenie, prípadne požadovať revíziu ich činnosti,
k) navrhovať kandidátov na funkcie do orgánov v odborových základných organizáciách a v odborovom zväze priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov a po ich zvolení posudzovať aktivitu a výsledky ich práce, požadovať ich odvolanie,
l) osobne sa zúčastňovať na rokovaní v tých prípadoch, keď odborový orgán rozhoduje o jeho činnosti, prípadne rokuje o jeho pracovnoprávnych vzťahoch a nárokoch. Odborový orgán je povinný na toto rokovanie člena pozvať. Rozhodnúť bez jeho účasti môže len v prípade, ak člen súhlasil, aby bolo rokované v jeho neprítomnosti alebo keď sa bez vážnych dôvodov na rokovanie nedostavil,
m) využívať ďalšie práva a výhody, ktoré pre svojich členov a rodinných príslušníkov poskytujú odborové základné organizácie a orgány odborového zväzu (napr. liečebnú starostlivosť, rekreácie, detské rekreácie, hmotné a finančné podpory pri narodení dieťaťa, počas choroby, pri úmrtí, v sociálnych a podobných prípadoch).
2. Člen je povinný najmä:
a) dodržiavať stanovy odborového zväzu a ostatné vnútrozväzové predpisy, plniť uznesenia orgánov odborového zväzu,
b) podieľať sa na práci odborovej základnej organizácie, obhajovať, presadzovať a uskutočňovať program a ciele odborového zväzu,
c) mesačne platiť v určenej výške členské príspevky,
d) rešpektovať zásady odborárskej solidarity,
e) oznamovať príslušnému orgánu odborového zväzu všetky skutočnosti dôležité z hľadiska evidencie vzniku, trvania alebo zániku členstva,
f) riadne vykonávať zverenú funkciu v OZO a odborovom zväze a z tejto činnosti sa zodpovedať členom a orgánom OZO a odborového zväzu, ktorý ho do nej zvolil alebo menoval,
g) riadne sa starať o majetok odborovej základnej organizácie a majetok odborového zväzu, ktorý mu je zverený.

III. časť
ČLENSTVO ODBOROVEJ ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
V ODBOROVOM ZVÄZE

Článok 4
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

1. Vznik členstva v odborovom zväze:
Členom odborového zväzu sa môže stať odborová základná organizácia, ktorá na základe rozhodnutia svojej členskej základne písomne požiada v zmysle uznesenia členskej schôdze (konferencie) odborovej základnej organizácie o členstvo v odborovom zväze. Súčasťou žiadosti musia byť zásady hospodárenia odborovej základnej organizácie, vypracované v súlade s finančným poriadkom odborového zväzu.
Schválenie členstva a registráciu vykonáva predstavenstvo odborového zväzu.
Po prijatí uznesenia o registrácii odborovej základnej organizácie v odborovom zväze obdrží odborová základná organizácia registračný list. V odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo odborového zväzu schválenie členstva podmieniť.
2. Členstvo v odborovom zväze zaniká:
a) na základe rozhodnutia členskej základne odborovej základnej organizácie. Na rokovanie o zániku odborovej základnej organizácie môže byť prizvaný zástupca odborového zväzu,
b) na základe rozhodnutia predstavenstva odborového zväzu v prípade hrubého porušenia stanov alebo finančného poriadku odborového zväzu,
c) v prípade neplatenia zjazdom schváleného členského príspevku po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov po predchádzajúcom rokovaní zástupcu odborového zväzu v odborovej základnej organizácii,
d) na základe rozhodnutia zjazdu odborového zväzu o zániku odborového zväzu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným odborovým zväzom a o rozdelení majetku odborového zväzu (časť IV., čl. 8, bod 3, písm. a) a b).
3. Členstvo v odborovom zväze zaniká dňom rozhodnutia predstavenstva odborového zväzu okrem prípadu podľa bodu 2 písm. a), a písm. d) tohto článku.

IV. časť
ŠTRUKTÚRA ODBOROVÉHO ZVÄZU

Štruktúra odborového zväzu vychádza z potrieb, záujmov a požiadaviek členov a odborových základných organizácií. Sleduje zachovanie jednoty odborového zväzu pri rešpektovaní samostatnosti a právomocí odborových základných organizácií.

Článok 5
ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY ODBOROVÉHO ZVÄZU

Orgány odborového zväzu sú:
1. odborová základná organizácia,
2. sekcie,
3. republikové orgány:
a) zjazd,
b) snem,
c) predstavenstvo,
d) revízna komisia,
4. ďalšie výkonné orgány a aparát odborového zväzu,
5. odborné poradné orgány republikových orgánov.

Článok 6
ODBOROVÁ ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA, VZNIK, ZÁNIK, PRÁVA A POVINNOSTI

1. Odborová základná organizácia je organizačnou jednotkou odborového zväzu, ktorá v rámci svojej pôsobnosti samostatne realizuje program činnosti odborového zväzu voči štátnym, zamestnávateľským a iným orgánom a organizáciám.
2. Odborová základná organizácia v zmysle týchto stanov je organizácia:
a) združujúca členov odborového zväzu zamestnaných u jedného zamestnávateľa,
b) združujúca členov odborového zväzu organizačných jednotiek zamestnávateľov, ak táto jednotka je ekonomicky a organizačne ucelená,
c) združujúca členov odborového zväzu, zamestnaných u viacerých zamestnávateľov alebo na územnom princípe.
3. Odborová základná organizácia je rozhodujúcim a základným článkom štruktúry odborového zväzu s právnou subjektivitou, ktorá vyplýva z členstva v odborovom zväze.
Každá odborová základná organizácia má vlastné registračné číslo a vlastné štatutárne orgány.
Konštituuje sa v súlade so zákonom o združovaní občanov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi odborového zväzu (stanovy odborového zväzu článok 6). O jej ustanovení, vnútornej výstavbe, členstve v odborovom zväze a zániku rozhoduje členská základňa. Odborová základná organizácia koná vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zodpovedá za svoju ekonomickú činnosť a záväzky vyplývajúce z jej činnosti. Odborová základná organizácia nezodpovedá za záväzky odborového zväzu. Odborový zväz nezodpovedá za záväzky odborovej základnej organizácie.
4. Odborová základná organizácia je nositeľom odborovej demokracie, ťažiskom uspokojovania potrieb, presadzovania záujmov a ochrany práv členov.
5. Odborová základná organizácia je povinná zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy odborového zväzu a jeho členských odborových základných organizácií.
6. Orgány odborovej základnej organizácie sú:
1. Členská schôdza (konferencia), ktorá je najvyšším orgánom odborovej základnej organizácie:
a) rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach práce a života vo vnútri organizácie,
b) volí, kontroluje a odvoláva svoje orgány a funkcionárov,
c) rozhoduje o vnútornej organizačnej výstavbe,
d) schvaľuje uvoľnenie funkcionárov a ich odmeny,
e) rozhoduje o delegovaní odborových kompetencií na ďalšie orgány odborovej základnej organizácie,
f) vydáva zásady hospodárenia,
g) ročne schvaľuje rozpočet a kontroluje jeho čerpanie, pokiaľ členská schôdza (konferencia) nerozhodne inak,
h) vydáva predpisy, ktoré upravujú práva a povinnosti funkcionárov a orgánov odborovej základnej organizácie,
i) prerokúva a schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy a kontroluje jej plnenie. Toto právo môže členská schôdza, resp. konferencia delegovať na výbor odborovej základnej organizácie,
j) rozhoduje o zániku odborovej základnej organizácie.
2. Výbor odborovej základnej organizácie (ďalej len „výbor OZO“) ako jej štatutárny orgán:
a) riadi činnosť odborovej základnej organizácie medzi členskými schôdzami (konferenciami),
b) zvoláva členské schôdze (konferencie) podľa potreby, najmenej raz ročne, zapája členov do plnenia ich záverov a uznesení,
c) zabezpečuje plnenie uznesení orgánov odborového zväzu,
d) zabezpečuje výkon partnerskej funkcie voči zamestnávateľovi v rozsahu určenom kompetenciou,
e) volí zo svojho stredu predsedu a ďalších funkcionárov, ak si toto právo nevyhradí členská schôdza (konferencia). Predseda výboru OZO je oprávnený konať a podpisovať v mene odborovej základnej organizácie v súlade s rozhodnutím výboru OZO,
f) je povinný, prípadne na základe poverenia jeho predseda, ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov zvolať do 30 dní od požiadania členskú schôdzu (konferenciu),
g) môže ustanoviť odborné komisie,
h) ak je výbor nefunkčný, členskú schôdzu (konferenciu) zvoláva vyšší orgán – predstavenstvo odborového zväzu alebo predseda odborového zväzu,
i) písomným rozhodnutím (uznesením) môže poveriť odborový zväz účasťou alebo zastupovaním v kolektívnom vyjednávaní prípadne pri podpisovaní kolektívnej zmluvy,
j) v prípade podozrenia z neoprávneného nakladania s finančnými prostriedkami odborovej základnej organizácie je povinný umožniť kontrolu revíznej komisii odborového zväzu.
3. V odborovej základnej organizácii, kde sú členovia rozmiestnení do menších organizačných jednotiek zamestnávateľa, sa môžu vytvárať odborové úseky. Potrebné právomoci výboru OZO môže členská schôdza (konferencia) odborovej základnej organizácie delegovať na odborové úseky.
4. V spoločnostiach holdingového charakteru a u toho zamestnávateľa, kde je ustanovených viac odborových základných organizácií, si tieto môžu ustanoviť koordinačný orgán odborovej základnej organizácie, o zložení ktorého rozhodnú výbory príslušných odborových základných organizácií. Jeho právomoci sú delegované odborovými základnými organizáciami. Koordinačný orgán má právnu subjektivitu.
5. Revízna komisia odborovej základnej organizácie (ďalej len „revízna komisia OZO“), revízor:
a) kontroluje hospodárenie, plnenie rozpočtu, účelné vynakladanie finančných prostriedkov. Kontroluje vybavovanie pripomienok, námetov a sťažností, ktoré boli doručené na odborový orgán,
b) zo svojej činnosti skladá účty tým orgánom, ktoré ju zvolili. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami odborového zväzu a ďalšími predpismi odborového zväzu a odborovej základnej organizácie,
c) členovia revíznej komisie OZO si zo svojich radov volia predsedu, ak si toto právo nevyhradila členská schôdza (konferencia),
d) revízna komisia OZO zasadá minimálne dvakrát za rok,
e) je oprávnená v prípade, že výbor OZO neodstráni zistené nedostatky, zvolať členskú schôdzu (konferenciu) odborovej základnej organizácie,
f) ak má odborová základná organizácia menej ako 100 členov, môže voliť členská základňa len revízora,
g) ak má odborová základná organizácia menej ako 15 členov, volí členská základňa predsedu a revízora. Ak je potrebné v týchto organizáciách kolektívne rozhodovanie, vykonáva pôsobnosť Výboru OZO členská schôdza.

Článok 7
SEKCIE

1. Sekcie sú orgány odborového zväzu, v ktorých sa združujú odborové základné organizácie s rovnakou alebo príbuznou činnosťou alebo na základe iného dôležitého záujmu. Odborový zväz vytvára sekcie, ktoré vychádzajú zo súčasného organizačného usporiadania obchodu a cestovného ruchu, z blízkosti profesií, ako aj štruktúry existujúcich partnerských zamestnávateľských organizácií. Rovnako vychádza z členstva v medzinárodných odborových združeniach UNI Európa, UNI, EFFAT a IUL.
Na základe uvedeného odborový zväz vytvára tieto sekcie:
a) Sekciu odborových základných organizácií spotrebných družstiev,
b) Sekciu odborových základných organizácií obchodu a cestovného ruchu.
Každá odborová základná organizácia je povinná začleniť sa do sekcie. Odborová základná organizácia je zastúpená v sekcii jedným členom, na základe písomného delegovania. Sekcia môže voliť vedenie sekcie. Ustanovenie, kompetencie a činnosť sekcií sú uvedené v štatúte, ktorý schvaľuje sekcia.
2. Sekcie delegujú svojich zástupcov do predstavenstva odborového zväzu, revíznej komisie odborového zväzu a snemu odborového zväzu.
3. Sekcie sú povinné zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy odborového zväzu, ostatných sekcií a odborových základných organizácií.

Článok 8
REPUBLIKOVÉ ORGÁNY

1. Zjazd je najvyšším orgánom odborového zväzu, ktorý sa zvoláva spravidla raz za 5 rokov. Zjazd schvaľuje nasledovné základné dokumenty odborového zväzu:
a) rokovací poriadok,
b) volebný poriadok,
c) správu o činnosti, hospodárení,
d) správu revíznej komisie,
e) program,
f) stanovy,
g) finančný poriadok,
h) výšku a rozdelenie členských príspevkov medzi odborovou základnou organizáciou a odborovým zväzom.
2. Zjazd volí:
a) predsedu odborového zväzu,
b) predsedu revíznej komisie odborového zväzu.
3. Zjazd rozhoduje o:
a) zlúčení odborového zväzu s iným odborovým zväzom,
b) zániku odborového zväzu dobrovoľným rozpustením a o rozdelení majetku odborového zväzu.
4. Snem
a) Je najvyšším orgánom odborového zväzu medzi zjazdmi. Je konštituovaný z členov sekcií. Sekcie delegujú svojich zástupcov do snemu pričom zastúpenie jednotlivých sekcií je pomerné k početnosti členskej základne, avšak minimálne jedným členom. Na stanovenie pomerného zastúpenia sa započítavajú len tie odborové základné organizácie, ktoré predložia údaje o evidencii členov k 30. 6. bežného roka podľa rozhodnutia predstavenstva odborového zväzu.
b) Členom snemu je predseda odborového zväzu.
c) Má minimálne 25, maximálne 29 členov.
d) Snem zvoláva predstavenstvo odborového zväzu:
podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne,
alebo na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov snemu,
alebo na žiadosť jednej sekcie.
5. V období medzi zjazdmi kontroluje činnosť predstavenstva odborového zväzu.
6. Snem odborového zväzu rozhoduje o:
a) prihlásení sa za člena a ukončení členstva odborového zväzu v medzinárodných a domácich odborových združeniach vrátane Jednotného majetkového fondu združení odborových organizácií v SR a Majetkovej únie odborových zväzov SR,
b) zlúčení odborového zväzu s iným odborovým zväzom v období medzi zjazdmi (časť IV., čl. 8 ods. 3 písm. a),
c) predĺžení funkčného obdobia predsedu odborového zväzu, predsedu revíznej komisie odborového zväzu a republikových orgánov odborového zväzu na návrh predstavenstva odborového zväzu.
7. Snem odborového zväzu volí v mimoriadnych prípadoch (napr. odvolanie z funkcie alebo vzdanie sa funkcie) predsedu odborového zväzu a predsedu RK odborového zväzu z radov členov odborového zväzu na obdobie do najbližšieho zjazdu odborového zväzu.
8. Snem odborového zväzu schvaľuje:
a) v období medzi zjazdmi odborového zväzu zmeny stanov a finančného poriadku odborového zväzu,
b) na návrh predstavenstva odborového zväzu podľa aktuálnych úloh a spoločenskej situácie zmeny a doplnky v programe odborového zväzu,
c) maximálnu výšku ročného rozpočtu odborového zväzu,
d) organizačný poriadok odborového zväzu,
e) štatút snemu odborového zväzu,
f) štatút predstavenstva odborového zväzu,
g) zásady hospodárenia odborového zväzu,
h) poriadok právnej pomoci odborového zväzu,
i) na návrh predstavenstva odborového zväzu výšku mesačného členského odvodu na odborový zväz
j) zásady štrajkovej činnosti odborového zväzu.
9. Predstavenstvo odborového zväzu:
a) Je výkonným orgánom, ktorý v období medzi zjazdmi zabezpečuje všetku činnosť odborového zväzu.
b) Za svoju činnosť zodpovedá snemu a zjazdu odborového zväzu.
c) Je konštituované členmi sekcií, predseda odborového zväzu sa voľbou stáva členom predstavenstva odborového zväzu.
d) Má minimálne 9, maximálne 11 členov.
e) Je zložené zo zástupcov jednotlivých sekcií, ktorých počet je pomerný k veľkosti členskej základne príslušnej sekcie. Na stanovenie pomerného zastúpenia sa započítajú len tie odborové základné organizácie, ktoré predložia údaje o evidencii členov k 30. 6. bežného roka podľa rozhodnutia predstavenstva odborového zväzu.
f) Je predstaviteľom odborového zväzu voči príslušným orgánom štátnej správy, orgánom zamestnávateľov.
g) Vytvára predpoklady pre všestranný rozvoj odborových základných organizácií a uplatňovanie ich práv.
h) Rozhoduje o otázkach týkajúcich sa záujmov zamestnancov presahujúcich kompetencie alebo možnosti odborových orgánov podľa časti IV., čl. 5, ods. 1 a 2 týchto stanov.
i) V mene týchto orgánov schvaľuje návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
j) V súlade so stanovami odborového zväzu (časť IV., čl. 5) rozhoduje o systemizácii aparátu.
k) V súlade s programom odborového zväzu vydáva zásadné dokumenty okrem tých, ktoré spadajú do kompetencie zjazdu odborového zväzu alebo snemu odborového zväzu.
l) Poskytuje kvalifikovanú pomoc jednotlivým organizáciám a ich orgánom v súlade s ich potrebami, koordinuje a zjednocuje ich činnosť pri plnení programu odborového zväzu.
m) Spravuje majetok odborového zväzu.
n) Zvoláva zjazd odborového zväzu.
o) Navrhuje snemu odborového zväzu predĺženie funkčného obdobia predsedu odborového zväzu, predsedu revíznej komisie odborového zväzu, ako aj republikových orgánov odborového zväzu.
p) Na základe žiadosti nadpolovičnej väčšiny odborových základných organizácií alebo nadpolovičnej väčšiny členov snemu odborového zväzu zvoláva mimoriadny zjazd odborového zväzu.
q) Predkladá návrhy kandidátov na funkciu predsedu odborového zväzu a predsedu revíznej komisie odborového zväzu na základe návrhov sekcií.
r) Posudzuje funkčnosť výboru odborovej základnej organizácie a v prípade jej nefunkčnosti predstavenstvo alebo predseda odborového zväzu zvoláva členskú schôdzu (článok 6, bod 6, ods. 2, písm. h).
s) Menuje komisiu s paritným zastúpením sekcií na riešenie sporov o poškodzovaní záujmov medzi odborovým zväzom, sekciou a jeho členom alebo medzi sekciami, alebo členmi odborového zväzu navzájom v zmysle čl. 6 a čl. 7 týchto stanov.
t) Schvaľuje štruktúru ročného rozpočtu odborového zväzu a hodnotí jeho čerpanie.
u) Prehodnocuje výšku mesačného členského odvodu na odborový zväz a predkladá ho na schválenie snemu odborového zväzu.
v) Podáva výklad stanov odborového zväzu.
10. Schvaľuje:
vzorový štatút koordinačného orgánu odborových základných organizácií,
vzorový rokovací poriadok koordinačného orgánu odborových základných organizácií,
vzorové zásady hospodárenia koordinačného orgánu odborových základných organizácií,
vzorový štatút odborových základných organizácií,
vzorový rokovací poriadok členskej schôdze (konferencie) odborových základných organizácií,
vzorový rokovací poriadok výboru odborových základných organizácií,
vzorové zásady hospodárenia odborových základných organizácií,
štatút aparátu odborového zväzu.
11. Revízna komisia odborového zväzu:
a) Je konštituovaná z členov sekcií. Zastúpenie sekcií v revíznej komisii odborového zväzu je pomerné k počtu členskej základne príslušnej sekcie. Pre stanovenie pomerného zastúpenia sa započítajú len tie odborové základné organizácie, ktoré predložia údaje o evidencii členov k 30. 6. bežného roka podľa rozhodnutia predstavenstva odborového zväzu.
b) Počet členov revíznej komisie odborového zväzu je minimálne 3 a maximálne 5.
c) Jej členom nemôže byť zamestnanec odborového zväzu.
d) Vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom odborového zväzu, dodržiavanie schváleného rozpočtu odborového zväzu a správnosť vykonávania finančných operácií.
e) Zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu a jeho čerpaniu.
f) Je oprávnená kontrolovať činnosť odborových základných organizácií. Ak zistí neoprávnené nakladanie s finančnými prostriedkami odborovej základnej organizácie, dáva podnet na odborový zväz, ktorý bezodkladne podľa miery závažnosti podá oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, resp. navrhne inú primeranú formu nápravy. Je oprávnená kontrolovať činnosť ďalších orgánov odborového zväzu.
g) Predkladá zjazdu odborového zväzu správu o svojej činnosti.
h) Informuje snem odborového zväzu o svojej činnosti.
i) Zasadá minimálne dvakrát ročne, predseda revíznej komisie odborového zväzu alebo ním poverený zástupca má právo zúčastniť sa na rokovaní republikových orgánov odborového zväzu s hlasom poradným.
j) Predsedu revíznej komisie odborového zväzu volí zjazd odborového zväzu.

Článok 9
PREDSEDA ODBOROVÉHO ZVÄZU A PREDSEDA REVÍZNEJ KOMISIE
ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. Predseda odborového zväzu:
a) je štatutárnym zástupcom odborového zväzu a zastupuje predstavenstvo odborového zväzu navonok,
b) je volený zjazdom odborového zväzu na funkčné obdobie alebo snemom odborového zväzu na zvyšok funkčného obdobia,
c) voľbou sa zakladá pracovný pomer k odborovému zväzu, pokiaľ nebol zamestnancom odborového zväzu,
d) riadi činnosť odborového zväzu a jeho aparátu, plní funkciu vedúceho organizácie v zmysle pracovnoprávnych predpisov,
e) sa po zvolení stáva členom predstavenstva a snemu odborového zväzu,
f) je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach ďalších orgánov odborového zväzu s hlasom poradným,
g) má právo rozhodovať vo veciach vyplývajúcich z vnútrozväzových predpisov a uznesení orgánov odborového zväzu,
h) je odvolaný, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina členov snemu odborového zväzu.
2. Predseda revíznej komisie odborového zväzu:
a) je volený zjazdom odborového zväzu na funkčné obdobie alebo snemom odborového zväzu na zvyšok funkčného obdobia,
b) riadi činnosť revíznej komisie odborového zväzu,
c) má právo zúčastňovať sa na rokovaniach všetkých orgánov odborového zväzu. (To platí aj pre ním povereného zástupcu.),
d) počas výkonu funkcie nesmie vykonávať žiadnu z funkcií v orgánoch uvedených v čl. 8, ods. 4 a 9,
e) je odvolaný, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina členov snemu odborového zväzu.

Článok 10
ODBORNÉ PORADNÉ ORGÁNY REPUBLIKOVÝCH ORGÁNOV

Na zabezpečenie odborovej a poradenskej činnosti pri spracovávaní, posudzovaní a hodnotení špecifických činností odborového zväzu sa môžu ustanoviť komisie republikových orgánov, ako ich odborné poradné orgány. Ustanovuje ich predstavenstvo odborového zväzu.

Článok 11
APARÁT ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. Predstavenstvo odborového zväzu poveruje v období medzi rokovaniami predstavenstva odborového zväzu aparát odborového zväzu ako výkonný orgán s delegovanými právomocami operatívnym zabezpečovaním činnosti odborového zväzu.
2. Aparát odborového zväzu:
a) zabezpečuje riadny chod a činnosť odborového zväzu. Poskytuje právnu, poradenskú a metodickú pomoc odborovým základným organizáciám,
b) má na základe písomného poverenia výboru OZO oprávnenie rokovať so zamestnávateľom o uzatvorení podnikovej kolektívnej zmluvy,
c) za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu odborového zväzu.
3. Ustanovenie kompetencií aparátu odborového zväzu určuje organizačný poriadok, štatút a rokovací poriadok odborového zväzu, ktoré schvaľuje predstavenstvo odborového zväzu.
4. Organizačnú schému, náplň činnosti aparátu a systemizáciu miezd schvaľuje predstavenstvo odborového zväzu.

V. časť
ZÁSADY PRE VOĽBY ORGÁNOV A DĹŽKA FUNKČNÉHO OBDOBIA

Článok 12
ZÁSADY PRE VOĽBY ORGÁNOV

Orgány odborového zväzu sa volia na základe volebného poriadku schváleného príslušným odborovým orgánom, pokiaľ v týchto stanovách nie je určené inak.

Článok 13
FUNKČNÉ OBDOBIE

1. Funkčné obdobie sa pre orgány a volených funkcionárov odborového zväzu a odborových základných organizácií stanovuje na 5 rokov.
2. Mandát členov orgánov končí:
a) uplynutím volebného obdobia:
predsedovi odborového zväzu a predsedovi revíznej komisie odborového
zväzu – dňom skončenia zjazdu odborového zväzu, na ktorom bola vykonaná voľba,
členovi predstavenstva odborového zväzu – dňom, kedy bol rozhodnutím sekcie delegovaný za člena predstavenstva odborového zväzu iný člen,
členovi snemu odborového zväzu – dňom, kedy sekcia rozhodla o delegovaní iného člena do snemu odborového zväzu.
b) dňom odvolania,
c) dňom vzdania sa,
d) dňom zániku príslušného orgánu,
e) dňom zániku členstva v odborovom zväze,
f) dňom zániku odborového zväzu,
g) smrťou člena.

VI. časť
ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA

Článok 14
ZÁSADY ROKOVANIA

Odborový zväz, jeho jednotlivé orgány a organizácie rozvíjajú svoju činnosť na princípe širokej vnútroodborovej demokracie. Bližšie podmienky o rokovaní a rozhodovaní stanovuje rokovací poriadok.
To znamená najmä:
1. právo každého člena odborového zväzu vyjadrovať sa úplne slobodne k riešeniu úloh a problémov a predkladať stanoviská,
2. povinnosť vyššieho orgánu najneskôr do 30 kalendárnych dní odpovedať na pripomienky a stanoviská člena a oznámiť postup a spôsob riešenia,
3. právo na kritiku ktoréhokoľvek člena, funkcionára odborovej základnej organizácie a vyššieho zväzového orgánu,
4. samostatnosť odborových základných organizácií a ďalších orgánov odborového zväzu pri riešení vlastných úloh v súlade so stanovami a programom odborového zväzu,
5. prijímanie uznesení po kolektívnom posúdení, demokratickej diskusii a výmene názorov, pravidelná kontrola ich plnenia, usmerňovanie alebo zrušenie tých, ktoré už nezodpovedajú potrebám a situácii,
6. zabezpečenie objektívnej a pohotovej informovanosti členov o práci odborových orgánov.

Článok 15
PODMIENKY ROZHODOVANIA

1. Odborové základné organizácie a orgány odborového zväzu sú uznášaniaschopné a môžu právoplatne rozhodovať, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina členov (zvolených delegátov) odborovej základnej organizácie alebo orgánu odborového zväzu. Konkretizáciu stanovia štatúty a rokovacie poriadky týchto orgánov.
2. Uznesenie orgánu je platné, ak za neho hlasovala najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov (zvolených delegátov). Konkretizáciu stanoví rokovací poriadok.
3. Uznesenie zjazdu odborového zväzu pri rozhodovaní v zmysle časti IV., čl. 8, ods. 3, písm. a) – b) je platné, ak za neho hlasuje dvojtretinová väčšina všetkých delegátov zjazdu odborového zväzu.
Ak medzi zjazdmi o zlúčení odborového zväzu v súlade s časťou IV, čl. 8, ods. 3, písm. a) týchto stanov rozhoduje snem odborového zväzu, je uznesenie prijaté, ak za neho hlasuje dvojtretinová väčšina všetkých členov snemu odborového zväzu.
4. Podmienky platnosti rozhodovania predstavenstva a snemu odborového zväzu určujú ich štatúty.
5. Po rozhodnutí orgánu menšina rešpektuje väčšinu, má však právo formulovať svoje stanovisko a ponechať si svoj názor, na základe nových poznatkov a skúseností žiadať jeho opätovné posúdenie (prerokovanie).
6. Uznesenie zjazdu odborového zväzu a republikových orgánov je záväzné pre všetky tieto a nižšie orgány a odborové základné organizácie.
7. Uznesenie členskej schôdze (konferencie) odborovej základnej organizácie je záväzné pre jej orgány a členskú základňu.
8. Záväznosť uznesení ďalších orgánov odborového zväzu pre ich členov riešia štatúty týchto orgánov.

VII. časť
FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ODBOROVÉHO ZVÄZU

Článok 16
ZÁKLADNÉ ZDROJE

1. Základným zdrojom hmotného a finančného zabezpečenia činnosti odborového zväzu sú príspevky členov, úroky z finančných vkladov a zisk z podnikateľskej činnosti.
2. Výška členských príspevkov je stanovená finančným poriadkom odborového zväzu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov.

VIII. časť
PRÁVNE POSTAVENIE ORGÁNOV

Článok 17

1. Konať v mene odborového zväzu v rozsahu svojej pôsobnosti sú oprávnení:
a) predseda odborového zväzu – štatutárny zástupca, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca, ktorého schvaľuje predstavenstvo odborového zväzu,
b) predstavenstvo odborového zväzu.
2. Konať v mene odborového zväzu sú oprávnení a povinní:
a) odborová základná organizácia,
b) koordinačný orgán odborových základných organizácií na základe osobitného poverenia vydaného orgánmi odborového zväzu.
Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý zaväzuje odborový zväz, sa vyžaduje podpis predsedu odborového zväzu alebo v jeho neprítomnosti povereného zástupcu odborového zväzu. Podpisovanie v bežnom hospodárskom styku podrobnejšie upravujú zásady hospodárenia odborového zväzu.
IX. časť
SYMBOL ODBOROVÉHO ZVÄZU
Článok 18
Symbol odborového zväzu

Symbolom odborového zväzu je znak v tvare kruhu, v strede ktorého je umiestnená hlava rímskeho boha Merkúra. Okolo nej je názov „Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu“. Farby odborového zväzu sú podkladová biela a obrysová modrá.

X. časť
ZÁNIK ODBOROVÉHO ZVÄZU A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19
Zánik odborového zväzu

1. Odborový zväz zaniká dňom výmazu z registra združení vedenom na Ministerstve vnútra SR.
2. V prípade zániku odborového zväzu dobrovoľným rozpustením rozhodne zjazd odborového zväzu alebo snem odborového zväzu o tom, akým spôsobom sa vysporiada majetok odborového zväzu.

Článok 20
Záverečné ustanovenia

1. Odborový zväz je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Odborový zväz má pôsobnosť na území Slovenskej republiky.
3. Sídlom odborového zväzu je Bratislava.
Adresa: Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, Vajnorská ul. č. 1.
815 70 Bratislava.
4. Odborový zväz používa skratku „OZPOCR“.
5. Pomerné zastúpenie k stavu členskej základne v sneme odborového zväzu, predstavenstve odborového zväzu a revíznej komisii odborového zväzu stanoví predstavenstvo odborového zväzu podľa stavu členskej základne k 30. 6. bežného roka.
6. Prípadné zmeny pomerného zastúpenia v jednotlivých orgánoch odborového zväzu sú povinné sekcie realizovať s účinnosťou od 1. 11. bežného roka.
7. Výnimku z tohto ustanovenia môže vykonať snem odborového zväzu.
8. Zmeny v počte sekcií v období medzi zjazdmi odborového zväzu môže vykonať snem odborového zväzu.
9. Stanovy odborového zväzu schválené V. zjazdom odborového zväzu, ktorý sa konal v dňoch 15. – 16. 5. 2009, v znení zmien a doplnkov strácajú platnosť dňom 25. 5. 2013.
10. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia VI. zjazdom odborového zväzu, ktorý sa konal dňa 25. 5. 2013. Stanovy OZPOCR sú registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-2200/90-3-7.
11. Neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov je finančný poriadok odborového zväzu, ktorý tvorí prílohu č. 1.