ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Prečo byť v odboroch

ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU (OZPOCR)
BAJKALSKÁ 29/A,B
821 01 BRATISLAVA

PREČO  BYŤ  V  ODBOROCH?

Členstvo v odboroch predstavuje ústavné právo občanov – zamestnancov slobodne sa združovať na ochranu svojich ekonomických a sociálnych záujmov. Členstvo v odboroch patrí medzi chránené osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Bez odborov:

 • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov a BOZP,
 • nie je možné uzatvárať kolektívne zmluvy,
 • zamestnávateľ sám rozhoduje:

                    –  o mzdových podmienkach, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru …

                    –  o rozvrhnutí pracovného času,

                    –  o rozsahu podmienok práce nadčas,

                    –  o pláne a čerpaní dovoleniek,

                    –  o práci vo sviatok a počas dní pracovného pokoja…

Odbory poskytujú:

 • ochranu členov pri porušovaní ich práv,
 • pomoc pri kolektívnom vyjednávaní, bez účasti odborov (OZO) nie je možné kolektívne vyjednávať a uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu so záväzkami nad rámec zákona, a to v oblastiach – mzdové podmienky, príplatky, pracovný čas, pracovné podmienky, odstupné a odchodné,  dôchodkové  doplnkové  pripoistenie,  tvorba a použitie  sociálneho fondu a pod.,
 • garanciu dodržiavania dohodnutých záväzkov v kolektívnej zmluve,
 • právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • bezplatné zastupovanie členov pred súdom v pracovnoprávnej oblasti,
 • aktuálne informácie o platných zákonoch, vyhláškach, pripravovaných a nových legislatívnych úpravách,
 • aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov zamestnancov  a odborárov,
 • vzdelávanie so zameraním na aktuálny okruh otázok, legislatívu, BOZP.

Odbory a zamestnávateľ

Prostredníctvom odborov sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok:

 • spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na informácie,
 • kolektívnym vyjednávaním (mzda, pracovné a sociálne podmienky, príplatky a pod.),
 • kontrolnou činnosťou (dodržiavanie Zákonníka práce, BOZP, kolektívnej zmluvy, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a iných legislatívnych noriem).

LEN V PRÍPADE AKTIVITY, ZDRUŽOVANIA SA V ODBOROCH, BUDEME SILNEJŠÍ PRI PRESADZOVANÍ A OBHAJOBE NAŠICH OPRÁVNENÝCH PRACOVNÝCH, EKONOMICKÝCH, MZDOVÝCH, SOCIÁLNYCH A PROFESNÝCH ZÁUJMOV.

STAŇ SA ČLENOM ODBOROV, ODBORY TI MÔŽU POMÔCŤ

Tu sa môžeš obrátiť o radu a pomoc:

Kontaktná osoba:    JANCÍK Peter

 tel.:  +421 905 922 062       e-mail:  jancik@ozpocr.sk

Adresa:   OZPOCR     Bajkalská 29/A,B,  821 01 Bratislava 2

AKO  SA   STAŤ   ČLENOM  ODBOROV

Ak pracuješ v systéme obchodu, v cestovnom ruchu, hoteloch, reštauráciách a v spotrebných družstvách, môžeš sa odborovo organizovať v príslušných odborových základných organizáciách (OZO)  alebo   priamo v OZO obchodníkov na Odborovom zväze pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
Informácie získate u kontaktnej osoby OZPOCR. Stačí zavolať na uvedené telefónne číslo alebo osobne navštíviť pracovisko na uvedenej adrese, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie o zakladaní OZO na pracovisku a o možnostiach odborovo sa organizovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

je taký stav pracovných podmienok, ktorý eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Bezpečné a zdraviu prospešné musia byť všetky prvky pracovného procesu najmä:

 • pracovné podmienky,
 • budovy,
 • stroje a iné technické zariadenia,
 • pracovné postupy,
 • organizácia práce,
 • spôsob odmeňovania za prácu,
 • ľudia a vzájomné vzťahy medzi ľuďmi.

Všetci zamestnávatelia musia zabezpečovať BOZP. Ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb.

Poradenstvo v oblasti BOZP:

kontakt:
PhDr. Peter Láriš
špecialista republikový zväzový  inšpektor BOZP
OZPOCR
Bajkalská 29/B
821 01 Bratislava
Tel. c.: 0917 716 704
Email: laris@ozpocr.sk