ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Metodika pri zakladaní OZO

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

METODIKA
postupu pri zakladaní odborovej základnej organizácie

    Rozhodujúcim a základným článkom štruktúry OZPOCR podľa Stanov OZPOCR časť IV, čl.6 je odborová základná organizácia s právnou subjektivitou. Právna subjektivita odborovej základnej organizácie (ďalej len OZO) vyplýva z členstva v OZPOCR.

    OZO sa konštituujú a pôsobia v súlade s Dohovorom MOP č. 87/1948 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. je združenie občanov, ktoré eviduje MV SR, Stanovami OZPOCR a ostatnými vnútrozväzovými predpismi OZPOCR. OZO sa ustanovujú pri minimálnom počte 3 členov.

Postup pri zakladaní OZO

    Podnet na vytvorenie OZO môže dať ktokoľvek, každá fyzická osoba bez ohľadu na vek, podnet môže vychádzať aj od právnickej osoby napr. zamestnávateľa.
Na základe podnetu je potrebné najprv medzi zamestnancami zistiť, či majú o založenie OZO záujem. Ak je stanovisko zamestnancov k založeniu OZO kladné, treba ho podchytiť písomne, vrátane podpisov zamestnancov, ktorí so založením OZO súhlasia.

Vytvorenie prípravného výboru

    Prípravný výbor sa môže vytvoriť voľbou alebo na základe neformálneho poverenia záujemcov o vytvorenie OZO. Prípravný výbor by mal mať minimálne troch členov.

Príprava členskej schôdze (konferencie)

    Prípravný výbor bude zabezpečovať prípravu ustanovenia OZO, t.j. členskú schôdzu alebo konferenciu, ako aj voľby do orgánov OZO (Výbor OZO, Revízna komisia OZO, revízor). Prípravný výbor rozhodne o zvolaní členskej schôdze alebo konferencie podľa počtu členov, rozsahu pracovísk, ich vzdialeností a pod. Na konferenciu sú prizývaní delegáti z jednotlivých pracovísk a títo zastupujú ostatných členov – záujemcov o založenie OZO. Počet delegátov na konferencii stanoví prípravný výbor. Pred členskou schôdzou (konferenciou), na ktorej budú zabezpečované a vykonané voľby do jednotlivých orgánov OZO, prípravný výbor rozhodne o:

 • termíne konania členskej schôdze (konferencii) vrátane volieb
 • počte členov Výboru OZO (3,5,7 a viac), Revíznej komisie OZO (3,5,7 a viac), podľa Stanov OZPOCR časti IV. článku 6, bodu 6 ak má OZO menej ako 15 členov, volí členská základňa predsedu V-OZO a revízora.
 • spôsobe volieb, ktoré sa môžu uskutočniť:
  • a) tajným hlasovaním
  • b) verejným hlasovaním
 • počte kandidátov, z ktorých sa bude voliť stanovený počet členov v orgánoch OZO:
  • a) z rozšíreného počtu kandidátov
  • b) z pevného počtu kandidátov
   Predložené návrhy kandidátov do orgánov OZO musí prípravný výbor prerokovať s navrhovanými, a až potom spracovať kandidátske listiny.

    Prípravný výbor spracuje návrh volebného poriadku a kandidátky. V obidvoch prípadoch je možné uvedené realizovať nasledovne:
napr. Výbor OZO sa navrhuje v 7 členom zložení, ale na kandidátke sa bude navrhovať, voliť z 19 členov. Z uvedeného počtu bude zvolených tých 7, ktorí získajú najväčší počet odovzdaných hlasov.
Ďalší príklad: Výbor OZO bude pracovať v 9 člennom zložení, na kandidátke je navrhovaných 9 členov, v tom prípade je nutné stanoviť podmienky na zvolenie.
Ak volený člen na základe týchto podmienok nie je zvolený (nezíska stanovený počet hlasov), Výbor OZO pracuje v zložení a počte členov tak, ako títo boli zvolení alebo sa opätovne uskutočnia po predložení nových návrhov doplňovacie, resp. nové voľby. Prípravný výbor na základe predložených návrhov spracuje kandidátku členov do orgánov OZO, volebný poriadok a tieto materiály pošle s časovým predstihom k prerokovaniu a prípadnému pripomienkovaniu členskej základni.

Program členskej schôdze (konferencie)

    Program členskej schôdze (konferencie) pripravuje prípravný výbor.
Doporučený program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Úlohy odborov a zdôvodnenie rozhodnutia o ustanovení OZO, zameranie a úlohy OZO
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Návrh volebného poriadku, rokovacieho poriadku
 6. Voľby do orgánov OZO (V-OZO, RK OZO)
 7. Diskusia
 8. Vyhlásenie výsledkov volieb
 9. Návrh na uznesenie

Do programu je potrebné zaradiť a prerokovať otázky registrácie v odborovom zväze, výber, výšku a odvod členských príspevkov na OZ, prípadne ďalšie otázky súvisiace so štruktúrou a organizačnými záležitosťami OZO (vytvorení odborových úsekov a i.).
Prípravný výbor spracuje návrhy a predloží na rokovanie členskej schôdze (konferencie) OZO:

 • návrh Rokovacieho poriadku Výboru OZO,
 • návrh Rokovacieho poriadku členskej schôdze (konferencie) OZO,
 • Zásady hospodárenia a rozpočet OZO,
 • návrh na voľbu predsedu V-OZO a predsedu RK OZO.

Voľba obidvoch predsedov môže byť uskutočnená priamo na členskej schôdzi – konferencii OZO alebo voľby môžu byť vykonané na prvých zasadnutiach novozvolených orgánov OZO . O spôsobe volieb uvedených funkcionárov jednoznačne rozhodujú účastníci členskej schôdze (konferencie). Prípravný výbor zodpovedá za včasné odoslanie, predloženie pozvánky a materiálov účastníkom členskej schôdze (konferencie), ako aj za celkovú organizačnú prípravu členskej schôdze (konferencie).
Z členskej schôdze sa spíše zápisnica, ku ktorej sa priloží uznesenie a zoznam – prezenčná listina prítomných členov – delegátov.

Registrácia OZO v OZPOCR

    Ak na členskej schôdzi (konferencii) členovia schvália registráciu OZO v OZPOCR, Výbor OZO predloží v zmysle uznesenia z členskej schôdze (konferencie) písomnú informáciu o ustanovení OZO a žiadosť Predstavenstvu OZPOCR o registráciu v OZPOCR. Súčasťou žiadosti musí byť zápisnica z ustanovujúcej schôdze OZO, uznesenie, prezenčná listina a Zásady hospodárenia OZO vypracované v súlade s Finančným poriadkom OZPOCR.

    OZPOCR po schválení registrácie Predstavenstvom OZPOCR v zmysle Stanov OZPOCR III. časť, čl. 4, bod 1 zašle OZO registračný list, oznámi registračné číslo. Registráciou v odborovom zväze nadobúda OZO právnu subjektivitu. V prípade, že OZO nepožiada odborový zväz o registráciu, nebude mať právnu subjektivitu. O priznanie právnej subjektivity takáto OZO musí požiadať Ministerstvo vnútra SR. Povinnosťou každej OZO je zabezpečiť si pečiatku OZO (s názvom OZO, adresou a organizačným číslom) a otvoriť si účet v peňažnom ústave (dispozičné oprávnenie na otvorenie účtu potvrdzuje OZPOCR v Bratislave).

Hospodárenie OZO

    OZO hospodárne nakladá s finančnými prostriedkami organizácie, ktoré sa tvoria z členských príspevkov, príspevkov z fondov zamestnávateľa a iných zdrojov (napr. úroky, dary a pod.).

    Výška členských príspevkov pre OZO a odborový zväz je stanovená Finančným poriadkom OZPOCR II. časť, čl. 1. V zmysle všeobecných zásad o informačnej sústave OZO je povinná viesť účtovníctvo a peňažný denník a všetky pokladničné operácie vykonávať v súlade s príslušnými predpismi v peňažnom obehu.
Finančné prostriedky OZO využíva na svoju činnosť v zmysle vlastných Zásad hospodárenia OZO.

OZO a kolektívne vyjednávanie

     Vychádzajúc zo zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, pričom cieľom je uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
Príslušným odborovým orgánom na uzatvorenie podnikovej kolektívnej zmluvy je ten orgán odborovej organizácie, ktorý je oprávnený vystupovať v právnych vzťahoch v mene príslušnej OZO, má kompetencie na uzatváranie kolektívnej zmluvy v zmysle Stanov OZPOCR časť IV. čl. 6 ods. 6, bod 1, písm. i).
Ak u zamestnávateľa pôsobí viac OZO (viac odborových orgánov) pre kolektívne vyjednávanie platí, že odborové orgány (organizácie) môžu v mene kolektívu pracovníkov vystupovať a konať len spoločne a to po vzájomnej dohode. OZO si môžu ustanoviť koordinačný orgán OZO – Stanovy OZPOCR časť IV. čl.6, ods.6, bod 4. V rámci schválených kompetencií, ktoré tomuto orgánu delegujú jednotlivé OZO môže koordinačný odborový orgán kolektívne vyjednávať a uzatvárať podnikovú kolektívnu zmluvu.
Taktiež môže u zamestnávateľa kde pôsobí viac OZO kolektívne vyjednávanie zabezpečovať jedna (spravidla najsilnejšia) základná organizácia. O tomto sa však jednotlivé OZO musia preukázateľne dohodnúť.
U zamestnávateľa, kde pôsobí viac OZO môže nastať aj taká situácia, že jednotlivé OZO podľa jednotlivých pracovísk budú kolektívne vyjednávať a môžu uzatvoriť samostatné kolektívne zmluvy a to vtedy, ak sa dohodnú medzi sebou odborové základné organizácie a ak s tým bude súhlasiť zamestnávateľ. V prípade súhlasu zamestnávateľa, treba presne vymedziť pôsobnosť každej kolektívnej zmluvy.
Vzhľadom na to, že podnikovú kolektívnu zmluvu uzatvára príslušný odborový orgán len s jedným zamestnávateľom, OZPOCR doporučuje odborovým základným organizáciám v rámci vlastnej štruktúry stanoviť si konkrétny postup pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní podnikových kolektívnych zmlúv.
Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí odborovej základnej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, na kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a na informácie. Zamestnaneckej rade patrí právo na informácie, spolurozhodovanie, prerokovanie a na kontrolnú činnosť.
Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, na zasadnutiach zamestnaneckej rady sa môže zúčastniť zástupca odborového orgánu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov zamestnaneckej rady.

    Tento metodický postup je možné analogicky použiť pri zakladaní OZO, zlučovaní OZO (ak u zamestnávateľa existuje viac OZO), ustanovení koordinačného orgánu, prípadne ukončení činnosti OZO.

    Metodiku postupu pri zakladaní odborovej základnej organizácie schválilo Predstavenstvo OZPOCR na 3. schôdzi dňa 24.9.2009. Zároveň sa ruší Metodika postupu pri zakladaní OZO schválená na 4. schôdzi Predstavenstva OZPOCR dňa 22.3.2005.